Գործնական քերականություն, վարժ. 185-190

186. ա)ծովահեն-ծով

լուսնկա-լույս,կա

ընձուղտ-ընձ,ուղտ

նավահանգիստ-նավ,հանգիստ

գիսաստղ-աստղ

գիտարշավ-գետ,արշավ

բախտակից-բախտ,կից

ճերմակաթույր-ճերմակ,քույր

կամազուրկ-կամ,զուրկ

187.ա)Լավ

բ)լավ

գ)լավ

դ)լավ

190.Ա.ավելի գեղեցիկ

Բ.ավելի հստակ

Գ.ավելի խրթին

Рубрика: Հայոց լեզու 9 | Оставить комментарий

Դաս 29-31

Դաս31. (23.05- 27․05)

Թեմա.  Աստղագիտությունը Հայաստանում

1.Հայ հնադարյան աստղագիտության ինչ նվաճումներ գիտեք:

2.Երբ է հիմնադրվել Բյուրականի աստղադիտարանը:

Հիմնադրվել է՝1946

3.Վ. Համբարձումյանի կյանքն ու գործունեությունը: Այցելություն աշխարհահռչակ գիտնականի տուն-թանգարան: Ծանոթություն նրա  

թողած կտակի հետ:

4.Թվարկեք Բյուրականի աստղադիտարանի դիտողական գործիքները՝ աստղադիտակները:

Դաս30. (16.05- 20․05)

Թեմա.  ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ

1.Քվազերներ:

2.Մետագալակտիկա:

Մետագալակտիկա (մետա․.. և Գալակտիկա), գալակտիկաների և նրանց խմբերի հսկայական համակարգ, որի մասն են կազմում ժամանակակից խոշորագույն աստղադիտակների համար մատչելի բոլոր գալակտիկաները։ Մետագալակտիկայի ներկայումս դիտվող մասում գալակտիկաների թիվն անցնում է մեկ միլիարդից։ Մեր Գալակտիկայի կամ Ծիր կաթինի համակարգի ամենամոտ հարևաններն են Մագելանի մեծ և փոքր ամպեր կոչվող գալակտիկաները, որոնց հեռավորությունը շուրջ 160․000 լս.-տ. է, իսկ հայտնիներից ամենահեռավորներինը՝ ավելի քան 10 միլիարդ լս․-տ․ (հեռավորությունները որոշվում են գալակտիկաների սպեկտրներում գծերի կարմիր շեղման միջոցով)։ Մետագալակտիկայում նյութը բաշխված է խիստ անհավասարաչափ, հիմնականում կենտրոնացած է գալակտիկաներում, որոնք կազմում են տարբեր չափերի ու բարդության համակարգեր՝ սկսած կրկնակի, եռակի և բազմակի գալակտիկաներից մինչև գալակտիկաների կույտերը (պարունակում են մինչև մի քանի հազար բաղադրիչներ)։ Օրինակ, մեր Գալակտիկան, Անդրոմեդայի համաստեղության մեջ դիտվող հսկա գալակտիկան՝ իր արբանյակ-գալակտիկաներով, ինչպես նաև մի քանի մոտակա այլ գալակտիկաներ կազմում են գալակտիկաների տեղական համակարգը։ Որոշ աստղագետներ կարծում են, որ մետագալակտիկայում կան գալակտիկաների ավելի մեծ համակարգեր՝ գերկույտեր։ Ենթադրվում է, որ գալակտիկաների այդպիսի գերկույտ, կազմված տասնյակ հազարավոր գալակտիկաներից, շուրջ 60—100 միլիոն լս.-տ․ տրամագծով գտնվում է հյուսիսային գալակտիկական կիսագնդում (կենտրոնը՝ Կույսի համաստեղությունում)։ Գալակտիկաների այդ տեղական գերկույտի մեջ է մտնում, մասնավորապես, գալակտիկաների տեղական համակարգը։

3.Հաբլի օրենքը:

Հաբլի օրենք, գալակտիկայի կարմիր շեղման և գալակտիկայից ունեցած հեռավորության միջև գծային կապով տրվող օրենք։ Ձևակերպել է Էդվին Հաբլը՝ 1929 թ․։ Տրվում է հետևյալ բանաձևով

4. Տիեզերքի առաջացման Մեծ պայթյունի վարկածը:

Դաս 29. (10.05- 13․05)

Թեմա.  ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ

1.Մեր գալակտիկան. Կառուցվածքը

2.Աստղակույտեր:

Աստղակույտեր, աստղային համակարգերի տարածված ձևերից, հանդիպում են ինչպես մեր Գալակտիկայում, այնպես էլ արտաքին գալակտիկաներում։ Աստղակույտերը միմյանց հետ ֆիզիկապես կապված աստղերի համեմատաբար սեղմ խմբեր են, որոնք աչքի են ընկնում աստղային մեծ խտությամբ։ Գոյություն ունեն երկու տիպի աստղակույտեր՝ բաց (ցրված կամ գալակտիկ) և գնդաձև։

3.Աստղասփյուռներ:

Աստղասփյուռներ, համատեղ ծագում և գրեթե ընդհանուր ֆիզիկական հատկություններ ունեցող աստղերի ցրված, անկայուն խմբեր՝ պարփակված 30 — 200 պս չափեր ունեցող առանձին ծավալներում

4.Միգամածություններ:

Միգամածություններ, տիեզերական գոյացություններ, լինում են գալակտիկական և արտագալակտիկական։ Գալակտիկական միգամածությունները միջաստղային գազի, փոշու և պլազմայի հսկայական կուտակումներ են՝ լուսավոր և մութ ամպեր։ Գալակտիկական միգամածությունների մի մասը թույլ լուսավորվում է հարևան աստղերի լույսով և տեսանելի է աստղադիտակներով։ Մյուսները մուգ թանաքաբծերի նման են և կլանում են իրենցից այն կողմ գտնվող աստղերից եկող լույսը։ Մեր Գալակտիկայում՝ Ծիր Կաթինում, այդպիսի ամենահայտնի միգամածություններից է Ածխի պարկը, որը գտնվում է Հարավային խաչ համաստեղությունում։ Ժամանակակից աստղագիտության տվյալներով՝ գալակտիկական միգամածությունները լինում են դիֆուզային, մոլորակաձև, գիսավորաձև, գերնոր աստղերի բռնկման մնացորդներից առաջացած և Վոլֆ-Ռայեի աստղերի շուրջը գոյացած

Рубрика: Ֆիզիկա 9 | Оставить комментарий

25.05.2022

 1. she works cleaner

2. i have sevelar

3. She working experience

4. The day event

5. Facebook it on

6. I trained doctor

7. I meetings my assistant

8. A work it manage

9. To need marketing

10. The Monday is finished

11. You work with manager

12. The car luxury

13.you need strengths

14. The system engineers

Рубрика: English 9 | Оставить комментарий

մայիս

Թեմաներ։ Թավշյա՞ հեղափոխությո՞ւն: Ապագայաբանական կանխատեսումներ

 1. Հաստատեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ 2018 թվականի ապրիլին ՀՀ-ում սկսվել է հեղափոխություն;
 2. Վերլուծեք 2018-2022 թվականներին ՀՀ-ում տեղի ունեցածի վրա ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցությունը;

Ժամանակակից մենեջմենթը յուրահատուկ միջոց, յուրահատուկ գործառույթ, յուրահատուկ գործիք է կազմակերպությունների կողմից արդյունքի արտադրության համար։ Այս գերխնդրի կատարումը պահանջում է լայնացնել մենեջմենթի պատասխանատվության դաշտը, որի մեջ ընդգրկվում են կազմակերպության, դրա գործունեության և ստացվող արդյունքների վրա ազդող բոլոր գործոնները՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին, ինչպես վերահսկման ենթակա, այնպես էլ լիովին անկախ։ Այս հանգամանքը պահանջում է ռազմավարական մոտեցում կառավարմանը և՛ ուղղահայացով (ստորակարգման բոլոր մակարդակներում), և՛ հորիզոնական (գործառույթային ոլորտների կառավարում), ռազմավարությունը բոլոր աշխատակիցների գործն է։ Մարդկային գործոնը դառնում է ձեռնարկության հաջող գործունեության առանցքային գործոնը, ինչը արտացոլում է այստեղ 20 и 21-րդ դարերի սահմանագծում ձևավորված կառավարման սկզբունքներում։

 1. Ներկայացրեք հայակական իրականության 2030 և 2050 թվականների Ձեր տեսլականները:

Առաջադրանքները կազմեց 9-2 դասարանի ուսուցիչ Աշոտ Տիգրանյանը

Рубрика: Պատմություն 9 | Оставить комментарий

23.05.2022

Classwork

Read an email asking for help from another department to practise and improve your reading skills. Do the preparation task first. Then read the text and do the exercises.

task 1

Рубрика: English 9 | Оставить комментарий

գործնական աշխատանք

 <<Օրգանական  նյութերի մոլեկուլների  մոդելների (նմանակների) հավաքում>>

CH4 մեթան

C2 H6 էթան

C3 H8 պրոպան

C4 H10 բութան

C5 H12 պենտան

Рубрика: Քիմիա 9 | Оставить комментарий

Կատարման ժամկետը մայիսի 20-25 

1. Շարադրե´ք Կարսի պայմանագրի բովանդակությունը; 

2. Ի՞նչ արդյունք ունեցավ Աղասի Խանջյանի գործունեությունը; 

Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո ընտրվել է ՀԿ(բ)Կ Երևանի կոմիտեի քարտուղար (1920 թվականի ղեկտեմբեր –1921 թվականի փետրվար), 1921 թվականին գործուղվել է Մոսկվա՝ Սվերդլովի անվան կոմունիստական համալսարանում ուսանելու։ 1922–1928 թվականներին կուսակցական ղեկավար աշխատանք է կատարել Լենինգրադում։ 1928 թվականի օգոստոսին ՀամԿ(բ)Կ Կենտկոմի որոշմամբ Խանջյանը ուղարկվել է Հայաստան, որտեղ ընտրվել է ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի երկրորդ, իսկ 1930 թվականի մայիսից՝ առաջին քարտուղար։ Ընտրվել է Անդրերկրկոմի բյուրոյի, Անդրֆեդերացիայի, ԽՍՀՄ, ՀՍՍՀ Կենտգործկոմների և ԽՄԿԿ Կենտրոնական վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ։ Եղել է ԽՄԿԿ XV, XVI, XVII համագումարների պատգամավոր։ Խանջյանը մեծ ջանքեր է ներդրել ՀԽՍՀ ժողովրդական տնտեսության զարգացման առաջին և երկրորդ հնգամյակների ծրագրերն իրականացնելու, մշակութային հեղափոխության հաղթանակն ապահովելու և ժողովրդական կրթության գործը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Նա առանձին ուշադրություն է նվիրել հայրենադարձության կազմակերպմանը, ինչպես նաև սփյուռքահայության առաջադեմ ուժերի և Խորհրդային Հայաստանի կապերի ամրապնդմանը։ Պարգևատրվել է Լենինի շքանշանով (1935)։

3. Ո՞րն էր 1988թ.-ի ազգային հեղափոխության գլխավոր պատճառը: Պատասխանը հիմնավորե´ք; 

4. Ներկայացրե´ք քաղաքական ուժերի դերը հայոց երրորդ հանրապետությունում։

Рубрика: Պատմություն 9 | Оставить комментарий

գործնական քերականություն 195-205

199.ուրանալ զինակիցների դեմ, ուրանալ թշնամու դեմ,կուրանալ ընկերների հանդեպ

մոռանալ գաղափարը, մոռանալ սկզբունքները, մոռանալ հայրենիքը, մոռանալ տանը

դավաճանել զինակիցներին, դավաճանել ընկերներին, դավաճանել հայրենիքին

200.քաղցր հնչյունով մեղեդի

քնքուշ շրշյունով զգեստ

բարի հնչյունող ձայն

դառը հնչյունող ոռնոց

Рубрика: Հայոց լեզու 9 | Оставить комментарий

20.05.2022

1.brainy

2.boring

Рубрика: English 9 | Оставить комментарий

Օրգանական նյութեր

Ուղղորդող  հարցեր.

 • քանի՞  միլիոն  օրգանական  նյութ  է  հայտնի  մարդկությանը

Ներայումս հայտնի է մոտ 30 միլիոն նյութ

 • որո՞նք  են  օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները

Օրգանական միացությունները այն նյութերն են, որոնք պարունակվում են միայն կենդանի օրգանիզմներում։ Օրգանական միացությունների որոշ օրինակներ են սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը։

 • ինչպիսի՞  քիմիական  կապ  է  առկա  օրգանական  նյութերի մոլեկուլներում  

Քիմիական կապ՝ օրգանական միացությունների մեծամասնությունը հիմնականում բաղկացած է մի քանի տարրերից՝ ածխածին, ջրածին, ազոտ, թթվածին, ծծումբ, իսկ դրանց բազմազանությունը որոշվում է մի կողմից միացությունների որակական և քանակական բաղադրությամբ, մյուս կողմից՝ ատոմների միացման կարգով և բնույթով։ Ատոմների միջև կապն իրագործվում է դրանց էլեկտրոնների փոխազդեցությամբ, հետևաբար քիմիական կապի տեսությունը պետք է լինի էլեկտրոնային տեսություն։ Քիմիական կապի տեսությունը քիմիայի կարևորագույն ուսմունքներից է, առանց որի հնարավոր չէ հասկանալ մոլեկուլների տարբեր կառուցվածքների և փոխազդունակության պատճառները

 • որո՞նք  են  կենսական  տարրերը, ինչու՞  են  են  այդպես  անվանում
 • ինչպիսի՞ օրգանական  նյութեր են  առաջացնում  կենսական  տարրերը

Օրգանական նյութերը մեծ դեր են խաղում մարդու կյանքում ու գործնական գործունեությունում։ Նշենք արդյունաբերական կարևորագույն ճյուղերը, որոնք արտադրում են օրգանական նյութեր կամ վերամշակում են օրգանական հումք, կաուչուկի, ռետինի, խեժերի, պլաստմասանների, մանրաթելերի արտադրություն, նավթատեխնիկական, սննդի, դեղագործական, լաքաներկերի արդյունաբերություն և այլն։ Մեր դարում բացառիկ մեծ նշանակություն է ստացել բարձրամոլեկուլային միացությունների՝ պոլիմերների, արտադրությունը

 • ի՞նչ  նյութեր  են  պարունակվում  մարդու  կողմից  ընդունած  սննդամթերքը (անօրգանական  և  օրգանական), բերեք օրինակներ
 • ի՞նչ  է  ֆոտոսինթեզը՝ լուսասինթեզը, ինչպիսի՞  նյութեր  են  ստացվում  բույսերում լուսասինթեզի  հետրանքով (անօրգանական  և  օրգանական)
 • որո՞նք  են  ածխաջրածինների  բնական  աղբյուրները
 • ինչու՞  է  նավթը  համարվում  <<սև  ոսկի>> 
 • ինչպիսի՞  նյութեր  են  պոլիմերները, օրինակներ:
Рубрика: Քիմիա 9 | Оставить комментарий

հարցարան 5

10.սվսվալով-անորոշ դերբայ+գործիական հոլով

թափվող-ենթակայական դերբայ

11.ա)համադասական շաղկապ- և, ու, բայց, սակայն, իսկ, այլ, կամ, էլ, նաև, այլև, ապա, այսինքն, թե՛…թե՛, ոչ՛…ոչ՛ և այլն

բ)ստորադասական շաղկապ-որ, թե, եթե, որպեսզի, որովհետև, քանի որ, հենց որ, մինչև որ, մինչև, նախքան, երբ որ, թեև, թեպետ, թեկուզ

14.ծառներ

15.աղբյուր,նրփություն,համբուրել,ճամփորդություն,խաբեություն,սրբագրիչ,դարբնոց,համբերություն,ճողփյուն,իբրեւ,Սերոբյան,երփներանգ,եղբայր,ափխազ,

16.ոչ

17.սխրագործու-թյուն

18.խոնարհվող

19.ա)ճնկել

բ)չոքել

20.խորանալ-խոտորվել

21.երկնագույն

24.և

25. պայման

26.նպատակ

30.3-րդ

34.մեկնական

36.ոչ

37.խոսակցական

38.նստվա…ք

40.համեղ

41.ձայնարկություն

45.Ես իմ հացի կեսը տվեցի նրան

46.պատճառ

47.վերցրեցի

48.կպնել

Рубрика: Հայոց լեզու 9 | Оставить комментарий